Pozvánka na členskou schůzi , konané dne 9.5.2023 v 17:30  hodin v klubovně TK.

Program členské schůze :

1. Zahájení

2. Volba zapisovatele

3. Volba mandátové  a návrhové komise

4. Volba volební komise

5. Volba ověřovatele zápisu

6. Kontrola usnesení Členské schůze ze dne 10.5.2022

7. Zpráva o činnosti klubu za rok 2022

8. Zpráva o hospodaření TK za rok 2022

9. Zpráva revizora účtu

10.Zpráva a výsledky sportovní činnosti jednotlivců a závodních družstev za rok 2022

11. Informace o stavu členské základny

12. Návrh činnosti TK a členských příspěvků na rok 2023

13. Volba předsedy TK – konec volebního období

14. Diskuse

15. Usnesení

16. Závěr